Pedagogische kwaliteit

PEDAGOGISCHE KWALITEIT

Ons streefdoel

Als kinderopvanglocatie streven wij naar een hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid bij elk kind. We willen alle kindjes een plek te geven waar ze zich goed voelen en zich ten volle kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we een uitdagende omgeving creëren waar kinderen zelf kunnen ontdekken wat ze graag doen en waar ze ten volle kunnen opgaan in hun eigen fantasie.

Om dit streefdoel te bereiken hebben we 3 vaste instrumenten die we in onze kinderopvang gebruiken.

  • MEMOQ
Wat?

Memoq is een instrument om de kwaliteit in de kinderopvang te meten en te monitoren. Het is een instrument dat zowel door de inspectie van Kind & Gezin als door de kinderopvang zelf wordt gebruikt.

Het is ingedeeld in 6 dimensies of 6 thema’s waarvan de kwaliteit kan gemeten worden:

Dimensie 1: welbevinden
= Het positieve gevoel dat een kind heeft en toont in zijn gedrag. Een kind met een hoog welbevinden is een kind dat lacht, giert en vrolijk is.

Dimensie 2: betrokkenheid
= De concentratie waarmee een kind aan het spelen is. Een kind met een hoge betrokkenheid is een kind dat moeilijk af te leiden is in diens spel.

Dimensie 3: emotionele ondersteuning
= De manier waarop begeleiders emotionele ondersteuning bieden aan de kinderen. Troosten, een warme sfeer creëren, aanvoelen wat kinderen nodig hebben en daarop reageren, maken deel uit van deze emotionele ondersteuning.

Dimensie 4: educatieve ondersteuning
= De manier waarop begeleiders educatieve ondersteuning bieden aan de kinderen. Kinderen stimuleren en uitdagen tijdens vrij spel, activiteiten plannen en taal verrijken, maken deel uit van deze educatieve ondersteuning.

Dimensie 5: omgeving
= De manier waarop begeleiders aandacht schenken aan een fijne, boeiende en veilige speelruimte. Het uitwerken van speelhoeken, het aanbieden van gevarieerd spelmateriaal en een duidelijke dagstructuur maken deel uit van deze omgeving.

Dimensie 6: gezinnen en diversiteit
= De manier waarop de kinderopvanglocatie samenwerkt met de gezinnen, rekening houdende met de onderlinge verschillen en diversiteit. Het organiseren van ouderactiviteiten, samenwerking met organisaties in de buurt en tegemoetkomen aan individuele noden maken deel uit van deze dimensie.

Hoe?

Als kinderopvanglocatie gebruiken we het instrument Memoq om zelf na te gaan hoe het gesteld is met onze kwaliteit. We kiezen daarom jaarlijks 1 dimensie uit. Aan de hand van observaties en opdrachten geven we een score aan deze dimensie die we gedurende het jaar trachten te verbeteren.

De zorginspectie komt onaangekondigd naar de kinderopvanglocatie. Daar kiezen zij willekeurig 1 leefgroep uit waar ze gaan observeren en een score geven aan elke dimensie afzonderlijk.

  • ZIKO-VO
Wat?

Ziko-Vo is een instrument in de vorm van een mannetje om een overzicht te geven van de ontwikkeling van een kind. Het geeft weer hoe het kind het doet op de verschillende ontwikkelingsdomeinen op een bepaald moment. De focus ligt steeds op wat het kindje wel kan.

Hoe?
Op geregelde tijdstippen gaan de begeleidsters in de groep een ZIKO-VO invullen van elk kind. Per domein gaan ze noteren wat dat kind op dat ontwikkelingsniveau al kan. Op deze manier krijgen ze een overzicht van elk kindje in de groep en weten ze ook waar ze extra kunnen in ondersteunen. De ZIKO-VO wordt ook met de ouders overlopen zodat ook zij op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kindje.

  • Schijf van 5
Wat?

Om kwaliteitsvolle opvang te bieden, organiseren we ook activiteiten. Deze activiteiten worden al vanaf de babygroep voorbereid aan de hand van de schijf van 5. De schijf omvat de belangrijkste ontwikkelingsdomeinen. De schijf bestaat uit de motorische ontwikkeling (grote en kleine), cognitieve ontwikkeling, constructieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en taal.

Hoe?
Het is de bedoeling dat begeleidsters bij het voorbereiden van activiteiten afwisselend deze domeinen aan bod laten komen zodat kinderen op alle domeinen de kans krijgen om te groeien.