COMMUNICATIE MET OUDERS

We beschouwen ouders als de eerste opvoeders van hun kind. Om de aanpak thuis en de aanpak in de kinderopvanglocatie op elkaar af te stemmen, vinden we overleg en open communicatie erg belangrijk. 

Hoe vindt de communicatie met ouders plaats?

Bij het eerste contact willen we open en transparant communiceren over onze werking en ouders de informatie geven die ze wensen. We overlopen met de ouders het huishoudelijk reglement en bieden hen meteen ook een rondleiding aan.

Bij de start van de wenweek geven we de ouders een welkomstmapje mee. Hierin staat de gedetailleerde werking van de kinderopvanglocatie beschreven. In het welkomstmapje vullen de ouders de slaap- en voedingsgewoonten in van het kind. 

Communicatie staat centraal in de kinderopvanglocatie. Enerzijds wordt via schriftelijke kanalen gecommuniceerd met ouders. Dit gebeurt aan de hand van een heen- en weerschriftje. Dit dient om dagelijks correcte informatie aan elkaar door te geven. Ouders noteren hoe de nacht verliep, wanneer het kind ontbeet, wie en wanneer het kind ophaalt, … Deze informatie is belangrijk voor het dagverloop van het kind. Ook de begeleidsters informeren de ouders aan de hand van het schriftje. Zij noteren informatie rond slapen, voeding, activiteiten,… Daarnaast wordt er ook gewerkt met een digitaal programma waarbij dagelijks informatie wordt verzonden naar de ouders. 

Vervolgens is er ook tijd en ruimte voor mondelinge communicatie, bijvoorbeeld dagelijkse gesprekken tijdens breng- en haalmomenten, oudergesprekken, observaties worden besproken met ouders, … 

OUDERBETROKKENHEID EN OUDERPARTICIPATIE

Jaarlijks organiseert Scheutje verschillende ouderactiviteiten. De ouderactiviteiten krijgen vorm door de interesses die ouders aangeven. Bijvoorbeeld: wanneer ouders vragen stellen rond zindelijkheidstraining, organiseren we een oudercafé omtrent dit thema. Ook de kinderbegeleiders geven mee vorm aan de ouderactiviteiten. Bijvoorbeeld ouders worden uitgenodigd om te komen voorlezen, … 

Bij het uitwerken van projecten binnen Scheutje, worden ouders betrokken. Dit kan door hun mening te bevragen, of door een klusje te doen. 

We willen van de kinderopvanglocatie een toegankelijke plek maken waar gezinnen zich op ieder moment welkom voelen. 

TEVREDENHEIDSMETING – RAPPORT

De inbreng van ouders dragen wij hoog in het vaandel. Op drie vaste tijdstippen vragen we feedback aan ouders aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst heeft als doel de mening van ouders te weten te komen omtrent het kinderdagverblijf. Uitgaande van hun mening en opmerkingen kunnen wij ons kinderdagverblijf kwalitatief blijvend verbeteren.